Bảo tàng Binh chủng Thông tin

Posted on 11/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0

Bảo tàng Thông tin, được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1985, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Thông tin, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 2005, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới và trưng bày mới.

Bảo tàng Thông tin, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Thông tin liên lạc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..

Chủ đề trưng bày :

Chủ đề 1: Đảng, Bác Hồ, Quân đội với Bộ đội Thông tin liên lạc:

- Tiểu đề 1: Sự quan tâm của Bác Hồ đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.
- Tiểu đề 2: Các chuyên đề thời sự: Đoàn kết Quốc tế; Đoàn kết Quân dân, Văn hóa- Thể thao...
- Tiểu đề 3: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.

Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước:

Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước:
- Tiểu đề 1: Những hình ảnh, hiện vật về thông tin từ xa xưa như: cờ, kèn, tù và, mõ tre...
- Tiểu đề 2: Các hình thức đưa tin khác của các triều đại xưa thường dùng: ngựa, phu trạm đưa thư, chạy chân, mô hình thông tin hỏa đài.

Chủ đề 3: Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Pháp ( 1945- 1954):

- Tiểu đề 1: Tiền thân của ngành Thông tin quân sự Việt Nam.
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin ra đời, góp phần bảo vệ trình quyền những năm đầu kháng chiến.
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin phục vụ chiến đấu qua một số chiến dịch: Chiến dịch Biên Giới; Trần Hưng Đạo; Hòa Bình...
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Chủ đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Mỹ ( 1954-1975):

- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc củng cố, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chiến đấu ( từ 1954- 1961).
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Đặc biệt” của đế quốc Mỹ ( 1961-1965).
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Cục bộ” của đế quốc Mỹ ( 1965-1969).
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc xây dựng lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” và chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ( 1969-1972).
- Tiểu đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc phục vụ và đảm bảo thông tin trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
* Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Thông tin liên lạc.

Chủ đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới ( từ năm 1976- nay):

- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tiểu đề 2: Thông tin liên lạc trong thời kỳ đổi mới.

Bảo tàng Thông tin, được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1985, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Thông tin, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 2005, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới và trưng bày mới.

Bảo tàng Thông tin, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Thông tin liên lạc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..

Chủ đề trưng bày :

Chủ đề 1: Đảng, Bác Hồ, Quân đội với Bộ đội Thông tin liên lạc:

- Tiểu đề 1: Sự quan tâm của Bác Hồ đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.
- Tiểu đề 2: Các chuyên đề thời sự: Đoàn kết Quốc tế; Đoàn kết Quân dân, Văn hóa- Thể thao...
- Tiểu đề 3: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.

Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước:

Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước:
- Tiểu đề 1: Những hình ảnh, hiện vật về thông tin từ xa xưa như: cờ, kèn, tù và, mõ tre...
- Tiểu đề 2: Các hình thức đưa tin khác của các triều đại xưa thường dùng: ngựa, phu trạm đưa thư, chạy chân, mô hình thông tin hỏa đài.

Chủ đề 3: Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Pháp ( 1945- 1954):

- Tiểu đề 1: Tiền thân của ngành Thông tin quân sự Việt Nam.
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin ra đời, góp phần bảo vệ trình quyền những năm đầu kháng chiến.
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin phục vụ chiến đấu qua một số chiến dịch: Chiến dịch Biên Giới; Trần Hưng Đạo; Hòa Bình...
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Chủ đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Mỹ ( 1954-1975):

- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc củng cố, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chiến đấu ( từ 1954- 1961).
- Tiểu đề 2: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Đặc biệt” của đế quốc Mỹ ( 1961-1965).
- Tiểu đề 3: Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “ Chiến tranh Cục bộ” của đế quốc Mỹ ( 1965-1969).
- Tiểu đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc xây dựng lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” và chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ ( 1969-1972).
- Tiểu đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc phục vụ và đảm bảo thông tin trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
* Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Thông tin liên lạc.

Chủ đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới ( từ năm 1976- nay):

- Tiểu đề 1: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tiểu đề 2: Thông tin liên lạc trong thời kỳ đổi mới.

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

  0.0

  Location: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3804 4529
  Distance: 1.25 km

  Chợ Hôm - Đức Viên

  0.0

  Location: Chợ Hôm - Đức Viên, Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamDistance: 2.97 km

  Chợ Long Biên (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Long Biên, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3826 1133
  Distance: 2.7 km

  Chợ Hàng Da (Hà Nội)

  0.0

  Location: Chợ Hàng Da, Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt NamDistance: 2.05 km

  Công Viên Bách Thảo Hà Nội

  0.0

  Location: Công Viên Bách Thảo Hà Nội, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3845 5114
  Distance: 1.16 km

  Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

  0.0

  Location: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt NamPhone: +84 24 3514 1791
  Distance: 1.95 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.