Bảo tàng Quân khu II (LLVT Tây Bắc)

Posted on 15/07/2018
CategoryBảo Tàng
Rating
0.0
Status Closed nowOpens at 08:30 today

Bảo tàng Quân khu 2 được thành lập ngày 04/10/1979, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu 2. Bảo tàng được xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Bảo tàng Quân khu 2 thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền giới thiệu các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”.

NỘI DUNG TRƯNG BÀY :

I. NỘI DUNG TRƯNG BÀY TRONG NHÀ CHIA LÀM 8 PHẦN (với diện tích 2.600m2)

Phần 1: Phòng Khánh tiết:

Trưng bày khái quát những hình ảnh, hiện vật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 từ khi thành lập đến nay.

Phần 2: Vùng đất lịch sử, truyền thống đấu tranh và Văn hóa con người Tây Bắc.

- Trưng bày những hình ảnh, hiện vật, đồ dùng sinh hoạt, trang phục, nhạc cụ, nhà sàn thể hiện bản sắc dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường của quân dân Tây Bắc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
- Các phong trào tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ngày truyền thống của Quân khu 2.

Phần 3: Quân khu 2 trong kháng chiến chống thực dân Pháp và giúp nước bạn Lào.

- Trưng bày những hình ảnh, hiện vật về xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng; xây dựng căn cứ địa, phát triển chiến tranh du kích; chống địch lấn chiếm vùng giải phóng, diệt phỉ;
- Trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong các chiến dịch tiêu biểu: Việt Bắc - Thu Đông (năm 1947), Trung Du (năm 1951), Tây Bắc (năm 1952), Thượng Lào (năm 1953) và Chiến dịch Đông Xuân (năm 1953-1954).
- 2 sa bàn điện tử giới thiệu chiến dịch Sông Lô và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phần 4: Quân khu 2 trong kháng chiến chống Mỹ.

- Trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào, mở một số chiến dịch lớn như Nậm Bạc (1968), Phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng khoảng (1972);
- Chi viện cho chiến trường miền Nam và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Phần 5: Quân khu 2 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Trưng bày một số hình ảnh, hiện vật thể hiện sự chiến đấu anh dũng, bảo vệ vững chắc biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc.
- Hình ảnh Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1990 đến nay.

Phần 6: Không gian vinh danh

- Trưng bày ảnh chân dung Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Quân đoàn 29 và mặt trận 379 qua các thời kỳ.
- Danh sách tập thể, cá nhân anh hùng và Mẹ Việt Nam anh hùng của Lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Phần 7: Quân khu 2 với Biển đảo Quê hương

Trưng bày một số hình ảnh, hiện vật thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Quân khu 2 với Trường Sa và Hoàng Sa.

Phần 8: Quân khu 2 thực hiện nhiệm vụ Quốc tế.

Trưng bày một số hiện vật khối lớn là những vũ khí của quân, dân Quân khu 2 và vũ khí thu được của địch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

II. PHẦN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI
Trưng bày một số hiện vật khối lớn là những vũ khí của quân, dân Quân khu 2 và vũ khí thu được của địch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược

 

Bảo tàng Quân khu 2 được thành lập ngày 04/10/1979, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu 2. Bảo tàng được xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.

Bảo tàng Quân khu 2 thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền giới thiệu các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”.

NỘI DUNG TRƯNG BÀY :

I. NỘI DUNG TRƯNG BÀY TRONG NHÀ CHIA LÀM 8 PHẦN (với diện tích 2.600m2)

Phần 1: Phòng Khánh tiết:

Trưng bày khái quát những hình ảnh, hiện vật thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 từ khi thành lập đến nay.

Phần 2: Vùng đất lịch sử, truyền thống đấu tranh và Văn hóa con người Tây Bắc.

- Trưng bày những hình ảnh, hiện vật, đồ dùng sinh hoạt, trang phục, nhạc cụ, nhà sàn thể hiện bản sắc dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường của quân dân Tây Bắc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
- Các phong trào tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và ngày truyền thống của Quân khu 2.

Phần 3: Quân khu 2 trong kháng chiến chống thực dân Pháp và giúp nước bạn Lào.

- Trưng bày những hình ảnh, hiện vật về xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng; xây dựng căn cứ địa, phát triển chiến tranh du kích; chống địch lấn chiếm vùng giải phóng, diệt phỉ;
- Trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật trong các chiến dịch tiêu biểu: Việt Bắc - Thu Đông (năm 1947), Trung Du (năm 1951), Tây Bắc (năm 1952), Thượng Lào (năm 1953) và Chiến dịch Đông Xuân (năm 1953-1954).
- 2 sa bàn điện tử giới thiệu chiến dịch Sông Lô và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phần 4: Quân khu 2 trong kháng chiến chống Mỹ.

- Trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào, mở một số chiến dịch lớn như Nậm Bạc (1968), Phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng khoảng (1972);
- Chi viện cho chiến trường miền Nam và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Phần 5: Quân khu 2 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Trưng bày một số hình ảnh, hiện vật thể hiện sự chiến đấu anh dũng, bảo vệ vững chắc biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc.
- Hình ảnh Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong sự nghiệp đổi mới đất nước từ năm 1990 đến nay.

Phần 6: Không gian vinh danh

- Trưng bày ảnh chân dung Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Quân đoàn 29 và mặt trận 379 qua các thời kỳ.
- Danh sách tập thể, cá nhân anh hùng và Mẹ Việt Nam anh hùng của Lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Phần 7: Quân khu 2 với Biển đảo Quê hương

Trưng bày một số hình ảnh, hiện vật thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Quân khu 2 với Trường Sa và Hoàng Sa.

Phần 8: Quân khu 2 thực hiện nhiệm vụ Quốc tế.

Trưng bày một số hiện vật khối lớn là những vũ khí của quân, dân Quân khu 2 và vũ khí thu được của địch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

II. PHẦN TRƯNG BÀY NGOÀI TRỜI
Trưng bày một số hiện vật khối lớn là những vũ khí của quân, dân Quân khu 2 và vũ khí thu được của địch trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược

 

Read more

  Write a Review

  Click to rate

  Cùng tham gia nào ?

  Mỗi địa danh tưởng chừng như rất bình thường bạn thấy mỗi ngày, sẽ tuyệt biết bao khi chia sẻ thông tin về chúng cho những người bạn phương xa khám phá

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Công Viên Văn Lang Phú Thọ

  0.0

  Location: Công Viên Văn Lang, Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamDistance: 7.7 km

  Thư Viện Tỉnh Phú Thọ

  0.0

  Location: Thư Viện Tỉnh Phú Thọ, Trần Phú, Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamPhone: +84 386 511 766
  Distance: 7.38 km

  Đền thờ Lạc Long Quân

  0.0

  Location: Đền thờ Lạc Long Quân, Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamDistance: 1.86 km

  Khu Di Tích Lịch Sử Đền Hùng

  0.0

  Location: Khu Di Tích Lịch Sử Đền Hùng, Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamDistance: 3.19 km

  Bảo tàng Hùng Vương (Hy Cương)

  0.0

  Location: Bảo tàng Hùng Vương, Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamDistance: 2.52 km

  Bảo tàng Hùng Vương (Gia Cẩm)

  0.0

  Location: Bảo tàng Hùng Vương, Trần Phú, Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt NamPhone: +84 210 3847 896
  Distance: 7.28 km

  Claim This Listing

  Yêu cầu quyền biên tập viên để lưu trữ những nơi bạn đã khám phá. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển danh sách, nơi bạn có thể tải lên ảnh, thay đổi nội dung danh sách và nhiều hơn nữa.